SPLOŠNI POGOJI UPORABE STRANI

Dobrodošli na spletnem mestu dengrad.si. Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja uporabnikov o dejavnostih in storitvah podjetja Dengrad d.o.o.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden Dengrad d.o.o.

Posodobitve spletnega mesta

Dengrad d.o.o. si pridržuje pravico posodabljanja, spreminjanja ali brisanja informacij na tem spletnem mestu, prav tako lahko omeji ali zavrne dostop do njih.

Podatki na tem spletnem mestu so informativne narave. Namenjeni so vsem uporabnikom in se nanašajo na produkte, storitve in druge informacije.

Vsebina 

Dengrad d.o.o. si prizadeva z vso dolžno skrbnostjo zagotavljati, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, brez napak.

Dengrad d.o.o. (z izjemo tipkarskih napak) jamči za resničnost objavljenih informacij.

Dengrad d.o.o. ne prevzema odgovornosti za informacije, objavljene na spletnih mestih tretjih oseb, prav tako morajo biti vse pritožbe, poizvedbe ali zahtevki v zvezi s takšno vsebino naslovljene neposredno na te posameznike oziroma družbe (odgovornost za informacije, ki se objavljajo na takšnih spletnih mestih, nosijo izključno tisti, ki jih distribuirajo).

Pošiljanje kontaktne forme

Z izpolnjeno kontaktno formo, nam omogočite zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Podatki bodo obdelovani s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Denis rajbar

Obdelava podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Če želite oddati kontaktno formo sta obvezna zahtevana podatka samo email in ime. Omenjene osebne podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vsebino, ki nam jo posredujete preko kontaktne forme. Osebne podatke zbiramo striktno v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali.

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja. Vsaka korespondenca z nami pomeni strinjanje s pričujočimi splošnimi pogoji.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

GENERAL TERMS OF USE OF THE PAGE

Welcome to the dengrad.si website. The website was set up in order to inform users about the activities and services of Dengrad d.o.o.

By using this website, you acknowledge that you have read the terms of use, understand them, agree with them and fully accept them. Therefore, we recommend that you read the content carefully below.

Copyright

All information and images on the website are subject to copyright and other forms of intellectual property protection.

They may be reproduced exclusively for non-commercial purposes, provided that all stated copyright or other notices are maintained. Each reproduction (copying, reproduction, publication, transfer) must indicate Dengrad d.o.o. as the source.

Website updates

Dengrad d.o.o. reserves the right to update, change or delete information on this site, and may restrict or deny access to it.

The information on this site is for informational purposes only. They are intended for all users and relate to products, services and other information.

Content

Dengrad d.o.o. strives with all due diligence to ensure that the content posted on the site is error-free.

Dengrad d.o.o. (with the exception of typos) guarantees the truthfulness of the published information.

Dengrad d.o.o. assumes no responsibility for information published on third-party websites, and any complaints, inquiries or claims relating to such content must be addressed directly to those individuals or companies (responsibility for information posted on such websites lies solely with those they distribute).

Sending a contact form

With the completed contact form, you enable us to collect and process personal data. The data will be processed by the General Regulation on Personal Data Protection and the applicable Personal Data Protection Act.

The official person of the company and the person authorized for the protection of personal data is Denis Rajbar

Data processing

We only collect your personal information if absolutely necessary. If you want to submit a contact form, only the required email and name are required. We need the mentioned personal data in order to be able to respond to the content that you provide to us via the contact form. We collect personal information strictly in accordance with the purpose for which you provided it to us.

We collect personal information based on your consent. Any correspondence with us constitutes agreement with the present general terms and conditions.

We retain the personal information you provide to us until revoked. You can revoke your consent to the processing of personal data at any time. Revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing of data prior to revocation. All other personal data within the framework of contractual cooperation is stored in accordance with applicable law.

We will not pass on personal data to third parties and will not disclose them publicly, we will not pass on personal data to a third country or organization.

Under the General Data Protection Regulation, you have the right to access data relating to you, the right to rectify data, the right to restrict processing, the right to delete data and the right to transfer data. You may exercise any right under the General Data Protection Regulation at any time in writing. Please provide your name, surname and e-mail address.

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER SEITE

Willkommen auf der Website dengrad.si. Die Website wurde eingerichtet, um Benutzer über die Aktivitäten und Dienstleistungen von Dengrad d.o.o. zu informieren.

Durch die Nutzung dieser Website bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden, mit ihnen einverstanden und vollständig akzeptiert haben. Wir empfehlen Ihnen daher, den Inhalt unten sorgfältig zu lesen.

Urheberrechte ©

Alle Informationen und Bilder auf der Website unterliegen dem Urheberrecht und anderen Formen des Schutzes des geistigen Eigentums.

Sie dürfen ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken reproduziert werden, sofern alle angegebenen Urheberrechts- oder sonstigen Hinweise eingehalten werden. Jede Reproduktion (Kopieren, Reproduzieren, Veröffentlichen, Übertragen) muss Dengrad d.o.o. als Quelle.

Website-Updates

Dengrad d.o.o. behält sich das Recht vor, Informationen auf dieser Website zu aktualisieren, zu ändern oder zu löschen, und kann den Zugriff darauf einschränken oder verweigern.

Die Informationen auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind für alle Benutzer bestimmt und beziehen sich auf Produkte, Dienstleistungen und andere Informationen.

Inhalt

Dengrad d.o.o. bemüht sich mit aller Sorgfalt sicherzustellen, dass die auf der Website veröffentlichten Inhalte fehlerfrei sind.

Dengrad d.o.o. (mit Ausnahme von Tippfehlern) garantiert die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen.

Dengrad d.o.o. übernimmt keine Verantwortung für Informationen, die auf Websites Dritter veröffentlicht werden, und Beschwerden, Anfragen oder Ansprüche in Bezug auf solche Inhalte müssen direkt an diese Personen oder Unternehmen gerichtet werden (die Verantwortung für Informationen, die auf solchen Websites veröffentlicht werden, liegt ausschließlich bei denen, die sie verbreiten).

Senden eines Kontaktformulars

Mit dem ausgefüllten Kontaktformular ermöglichen Sie uns die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Daten werden durch die Allgemeine Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten und das geltende Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten verarbeitet.

Die offizielle Person des Unternehmens und die zum Schutz personenbezogener Daten befugte Person ist Denis Rajbar

Datenverarbeitung

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Wenn Sie ein Kontaktformular senden möchten, sind nur die erforderliche E-Mail-Adresse und der Name erforderlich. Wir benötigen die genannten personenbezogenen Daten, um auf die Inhalte reagieren zu können, die Sie uns über das Kontaktformular zur Verfügung stellen. Wir sammeln personenbezogene Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit dem Zweck, für den Sie sie uns zur Verfügung gestellt haben.

Wir sammeln personenbezogene Daten aufgrund Ihrer Zustimmung. Jede Korrespondenz mit uns stellt eine Zustimmung zu den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

Wir bewahren die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, bis zum Widerruf auf. Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Daten vor dem Widerruf. Alle anderen personenbezogenen Daten im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit werden nach geltendem Recht gespeichert.

Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter und geben sie nicht öffentlich weiter. Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte oder Organisationen weiter.

Nach der Allgemeinen Datenschutzverordnung haben Sie das Recht auf Zugriff auf Ihre Daten, das Recht auf Berichtigung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Löschung von Daten und das Recht auf Datenübertragung. Sie können jedes Recht aus der Allgemeinen Datenschutzverordnung jederzeit schriftlich ausüben. Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse an.